Müşteri ve Çerez Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Günallar Altın San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket) tarafından hazırlanmış bu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel verilerinizden; Kimlik (ad-soyad, T.C. kimlik numarası), İletişim (adres, telefon numarası, elektronik posta adresi), Finans (ödeme bilgileri, vergi bilgileri), Müşteri İşlem (sipariş, talep ve işlem bilgisi) kategorisindeki kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenir. 

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi 

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi 

 • Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi 

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

 • Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi 

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi 

 • Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi 

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Talep/şikayetlerin takibi 

 • Ürün/hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı 

Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. 

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması  

Kişisel Verilerin Aktarılması 

İşlenen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilir. 

 • Şirketimizin yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi veya şirketimize ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer benzer mevzuat kapsamında yetkili resmi kurum/kuruluşlara ve şirketimizce hizmet tedarik edilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Avukatımıza 

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimiz tarafından yetkilendirilen ve yazılım-bilgi işlem faaliyeti sürdürmek üzere hizmet alınan firmalara  

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar ile gerekli gizlilik hükümleri çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarabilmekteyiz.  

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verilerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yalnız ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre boyunca saklarız. 

İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru Usulü 

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, web sitemizde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;  

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak No:4 İstanbul Vizyonpark Merkez Plaza C1 Blok Zemin Kat No: 37 -38 Bahçelievler İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da  

 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@gunallarjewellery.com adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.  


Çerez Aydınlatma Metni 

Günallar Altın San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket) olarak web sitemizi ziyaretiniz sırasında sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanmaktayız. Bu aydınlatma metni, ziyaretçilerimize çerez kullanım esaslarımız hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5’inci maddesine göre başta temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine ve Kanun’da yer alan diğer işleme şartlarına dayanarak çerezleri işleriz.  

 1. Çerez Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan küçük boyutlu ve kullanıcıları tanımlamaya yarayan veri dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerinizi kaydederek kullanıcı deneyimini iyileştirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size özel içerik sunabilir.  


Çerezler yoluyla kimliğiniz veya kullanıcı bilgileriniz tespit edilemez. 

 1. Çerez Türleri 


 • İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak kişiselleştirilmiş ayarlarınız kaydedilmez.  

 • Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitesi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaret sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini sağlar. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. 

 1. Çerez Yönetimi 


Çerez kullanımını önlemek istiyorsanız aşağıda belirtilen bağlantıları ziyaret edebilirsiniz. 


 1. Kişisel Veri sahibi Olarak Haklarınız 


Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. 


 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Yenibosna Merkez Mahallesi Kuyumcular Sokak No:4 İstanbul Vizyonpark Merkez Plaza C1 Blok Zemin Kat No: 37 -38 Bahçelievler – İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da  

 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@gunallarjewellery.com adresine elektronik posta yoluyla başvurularınızı iletebilirsiniz.